Produkterne, er oprindeligt udviklet til hospitalsrengøring og bruges på mange hospitaler og plejehjem i udlandet. Her ses uddrag fra uvildige studier, testrapporter og referencer, der viser den store effektivitet og sikkerhed på produkterne:

Caselli et al, 2018
“The study by Caselli et al, 2018 proofs that the use of probiotic cleaning in hospitals lowers the risk of pathogens on surfaces, lowers the number of antibiotic resistance genes and lowers the amount of hospital acquired infections with 54,8%!”
Dansk oversættelse:
“Studiet fra Caselli et al, beviser at brugen af probiotisk rengøringsteknologi på hospitaler nedsætter risikoen for patogener på overflader, nedsætter antallet af antibiotikaresistente gener og nedsætter antallet af hospitalserhvervede infektioner med 54,8%”

Caselli et al, 2016
“Strikingly, this procedure did not select resistant species, but conversely induced an evident decrease of antibiotic resistance genes in the contaminating microbial population”
Dansk oversættelse:
“Det er slående, at denne procedure ikke udvalgte resistente arter, men omvendt inducerede en tydelig formindskelse af antibiotikaresistensgener i den kontaminerende mikrobielle population”

Vandini et al,  2014:
“Microbial cleaning, as part of the daily cleaning protocol, resulted in a reduction of HAI-related pathogens by 50 to 89%. This effect was achieved after 3-4 weeks and the reduction in the pathogen load was stable over time….we found that this effect was directly related to the new  procedure.”
Dansk oversættelse:
“Mikrobiologisk rengøring, som en del af den daglige rengørings procedure, resulterede i en reducering af HAI-relaterede patogener med 50 til 89%.
Denne effekt blev opnået efter 3-4 uger og reduktionen i patogen belastningen var stabil i hele perioden… Vi oplevede at denne effekt var direkte relateret til de nye procedurer.”

Sct Anne Hospital Fererra University, 2013
“…the mean overall percentage of reduction of pathogens by using the Chrisal PIP Probiotic Products protocol compared to the use of traditional disinfectants is more than a 70-80 % reduction in pathogens.”
Dansk oversættelse:
Den generelle samlede procent i reduktionen af patogener ved at bruge Chrisal PIP Probiotic produkterne sammenlignet med brugen af traditionelle desinfektionsmidler er på mere end 70-80%.”

Miami Jewish Home and Hospital, 2011
“Overall the Chrisal products performed in line with the claimed performance”…”it has been seen that harmful bacteria has been reduced to levels that do not show up on most testing.”
Dansk oversættelse:
:”overordnet var effekten af Chrisal produkterne fuldt på niveau med de lovede resultater”…”det er blevet observeret at niveauet af farlige bakterier er reduceret til et niveau hvor de er ikke optræder i det fleste kontroller”

mjhh_01

Efter studiet var slut begyndte Miami Jewish Home & Hospital også at gøre særligt følsomme steder rent med den probiotiske spray – fx. respiratorer. De begyndte også at spraye alle nyredte senge som led i klargøringen til næste patient.

Medical Burn Center Kiev Hospital, reference report, 2008
“The cleaning trial in the two units of the Kiev City Medical Burn Centre have clearly demonstrated that probiotic cleaning with the PIP Healthcare products is extremely efficient and results in a large decrease of hospital bacteria.
As a secondary result – also the unpleasant smell in certain parts of the hospital were removed. NOTE that the cleaning staff did not need any protective clothing or gloves for working with the PIP Healthcare products. No negative effects were noticed with both patients and personnel.
In order to continue to obtain more detailed results and because of the very good results, the cleaning with PIP Healthcare will be continued.”
Dansk oversættelse:
“Rengøringsforsøg i de to enheder af Kievs Brandsårs Center har klart vist, at probiotisk rengøring med PIP Healthcare produkter er yderst effektiv og resulterer i et stort fald i hospitalets bakterier.

Som et sekundært resultat er også den ubehagelige lugt i visse dele af hospitalet fjernet. BEMÆRK, at rengøringspersonalet ikke behøvede beskyttelsestøj eller handsker i arbejdet med PIP Healthcare produkterne. Ingen negative bivirkninger blev bemærket med både patienter og personale.
For fortsat at få mere detaljerede resultater og på grund af de meget gode resultater, vil rengøringen med PIP Healthcare fortsættes.”

Czech Ostrava Medical Center,test results

  1. A surface which suffers from very high bacterial contamination can be microbiologically cleaned by the use of probiotics combined with a detergent.
  2. The use of the probiotic PIP products in a dilution of 1% can be used against MRSA.
  3. ‘Law 195/2005 lawbook’ allows the use of common detergents for the cleaning of standard sections. Chrisal offers those detergents combined with non pathogenic sporulating bacteria. When those bacteria colonise the surface, they prevent the pathogenic and subpathogenic microflora from growing again.
  4. According to the results of our tests the probiotic PIP cleaning products can be used for the cleaning of surfaces in medical institutions, institutions of social care and in home care.”

Dansk oversættelse:

  1. En overflade, der har en meget høj bakteriel kontaminering kan renses mikrobiologisk ved anvendelse af probiotika kombineret med et rengøringsmiddel.
  2. De probiotiske PIP produkter kan anvendes i en fortynding på 1% mod MRSA.
  3. ‘Lov 195/2005 lawbook’ giver mulighed for brug af almindelige rengøringsmidler til rengøring af standard sektioner. Chrisal tilbyder disse rengøringsmidler kombineret med ikke sygdomsfremkaldende sporulerende bakterier. Når disse bakterier koloniserer overfladen, forhindrer de den patogene og sub-patogene mikroflora i at udvikle sig.
  4. Ifølge resultaterne af vores test kan bruges de probiotiske PIP rengøringsmidler til rengøring af overflader i medicinske institutioner, institutioner for social omsorg og i hjemmeplejen. “

Lokeren Hospital, Ghent University, 2007

“A significantly lower pathogen count was measured….
Total count: + 10%
Coliform count:
– 50%
S. aureus count:
– 80%
Clostridium count:
– 90%
…the obtained reduction in pathogen count remained stable during the full course of the PIP cleaning, indication the effective stabilization of the microbiota.”
“It can be concluded that the probiotic bacteria of the PIP products gradually take over the microbial ‘hospital ecosystem’ and replace the pathogenic organism.”
Dansk oversættelse:
“Et signifikant lavere antal patogener var målt….”
Total nivea: – 10%
Coliform niveau: – 50%
S. aureus niveau: – 80%
Clostridium niveau: – 90%
“… den opnåede reduktion af patogene bakterier forblev stabil under hele rengøringsperioden, indikerende effektiviteten i stabiliseringen af bakterieflora
“Det kan konkluderes at de probiotiske bakterier i PIP produkterne gradvist overtager det mikrobiologiske ekosystem på hospitalet og erstatter de patogene organismer.”

lokeren

KONTAKT